ELEKTRIČNI OSIGURAČI

Osigurač je uređaj koji u električnim kolima služi kao zaštita od prevelike struje. Osigurači su obavezni delovi električnih kola i štite električne uređaje od kvara ili požara. (Videti: https://sh.wikipedia.org/wiki/Osigura%C4%8D)

Druga definicija osigurača bila bi: “Osigurač je namerno oslabljeni deo strujnog kola na kojem u slučaju kvara ili preoterećenja mora doći do proboja.”

Osnovna podela osigurača je na topljive i automatske.

 

Topljivi osigurači

se sastoje iz četiri dela: podnožja, kalibarskog prstena, umetka osigurača i kape.

Kada se kaže topljivi osigurač, većina ljudi odmah pomisli na umetak osigurača. Princip rada topljivih osigurača je vrlo jednostavan. Krajevi umetka osigurača su spojeni lako topljivom žicom čija debljina određuje jačinu samog osigurača. Prilikom prolaska struje koja je manja (slabija) od jačine samog osigurača, on ne prekida kolo i tako može da radi neograničeno dugo. Prilikom dolaska jače struje od one za koju je predviđen, dolazi do prekida žice u samom umetku osigurača i time se prekida strujno kolo. Posle topljenja žice u umetku osigurača, osigurač se smatra neispravnim i potrebno ga je zameniti. Propisi zabranjuju zamenu same žice u osiguraču, tzv. licnovanje osigurača. Time dolazimo do najveće mane topljivih osigurača, a to je što su predviđeni za jednokratnu upotrebu.

Topljive osigurače (umetke osigurača) možemo podeliti i po brzini reakcije na brze i na trome.

Topljivi osiguraci

Topljivi osiguraci

 

Automatski osigurači

prekidaju strujno kolo razdvajanjem kontakata, koji se manifestuje padanjem ručice osigurača. Prilikom prekida strujnog kola sam automatski osigurač se ne oštećuje, pa ga je moguće ponovo uključiti nakon otklanjanja uzroka njegovog iskakanja. To pravilo ne važi ukoliko je sam osigurač više puta bio uključen na kratak spoj. Zbog mogućnosti višekratne upotrebe automatski osigurači su sve zastupljeniji.

Instalacione osigurače možemo podeliti i po tipovima na B, C i D.

B ~ za električne instalacije

C ~ za električne motore

Velik broj proizvođača proizvodi osigurače tipa C tako da budu pogodni i za električne instalacije, pa je sve teže pronaći u prodaji automatske osigurače tipa B.

 

Saznajte sve o vrstama elektroenergetskih kablova.

You may also like...